ReadyPlanet.com
dot dot
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
การประกันตัวผู้ต้องหา

เอกสารที่ต้องนำไปด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.
หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
  
2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
  
2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
  
2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
  
2.4 พันธบัตรรัฐบาล
  
2.5 สลากออมสิน หรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
  
2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
  
2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
  
2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
  
2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
  
2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องนำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือ ภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

 

วิธีการปฏิบัติในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา
1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
2.
หากไม่สามารถเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3.
เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4.
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้อง ให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับคำร้อง
5.
หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตรใหญ่ หรือสารวัตรคนใดคนหนึ่งทราบทันที
6.
ในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจ ที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้ โดยพิจารณาถึง
  
6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
  
6.2 พยานหลักฐานที่สืบแล้วมีเพียงใด
  
6.3 พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
  
6.4 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจาการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ให้ประกันก็ได้
7.
หากเจ้าพนักงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ก็จะนำสัญญาประกัน และผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและยึดหลักทรัพย์ หรือเงินเท่าที่ท่านยื่นประกันไว้ โดยออกใบสำคัญแสดงการรับไว้ให้ด้วย แล้วผู้ต้องหาก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป
8.
หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุในข้อ 6 จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป
การขอถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน
 บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท  
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นเทียบเท่า
-
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตำรวจตรี ถึงพันตำรวจตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรี
-
ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-
พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันข้าราชการประจำ
-
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
-
สมาชิกสภาจังหวัด- สมาชิกสภาเทศบาล
-
สมาชิกสภาเมืองพัทยา- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
-
กรรมการสุขาภิบาล
-
กำนัน 
 บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่ เกิน 60,000 บาท  
-ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโท ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราช การประจำ
บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก ที่ได้รับอัตราเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือ พันตำรวจเอก (พิเศษ)ถึงพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือ ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท

 บุคคลซึ่งสามารถทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกัน แสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
- ในกรณีจำเป็น เพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน
- กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักประกันยังไม่เป็นการเพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้
การกำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหา
ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 10,000 บาทขึ้นไป
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000 บาทขึ้นไป
ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการปกครอง 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานแจ้งความเท็จ 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แสดงหลักฐานเท็จ 60,000 บาทขึ้นไป
ฐานขัดหมายศาล 10,000 บาทขึ้นไป
ฐานซ่องโจร 20,000 บาทขึ้นไป
มีอาวุธปืนหรือของกลาง 30,000 บาทขึ้นไป
ฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 20,000 บาทขึ้นไป
  ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้า 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น 200,000 บาทขึ้นไป
  ถ้าเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 218 300,000 บาทขึ้นไป
  ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 400,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำลายเอกสาร พินัยกรรมของผู้อื่น 80,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสาร ( ม. 264) 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสิทธิ์หรือเอกสารราชการ 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสาร (ม. 266) 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานข่มขืนกระทำชำเรา (ม. 276, 277) 150,000 บาทขึ้นไป
  ถ้าร่วมกันข่มขืนโดยการโทรมหญิง 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำอนาจาร 500,000 - 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักไป เพื่อการอนาจาร 200,000 บาทขึ้น
ฐานพรากผู้เยาว์ พรากเด็ก 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานฆ่าผู้อื่น (ม. 288,289) 400,000 บาทขึ้นไป
   ถ้าเป็นการกระทำในขั้นพยายามกระทำผิด 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ถึงแก่ความตาย 100,000 - 150,000 บาทขึ้นไป
ฐานชุลมุน มีผู้ถึงแก่ความตาย 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย 20,000 บาทขึ้นไป
   ถ้าใช้อาวุธ 30,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานชุลมุนมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส 20,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำโดยประมาทมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส 30,000 - 50,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานลักทรัพย์ (ม.334) 50,000 บาทขึ้นไป
   ถ้าถูกประทุษร้ายเกินกว่า 50,000 หรือลักทรัพย์โดยวิธีล้วงกระเป๋า 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานลักทรัพย์ (ม.335) 120,000 บาทขึ้นไป
   ถ้าเป็นกรณี ม.335 ทวิ 336 ทวิ 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานวิ่งราวทรัพย์ 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระโชกทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานรีดเอาทรัพย์ 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานชิงทรัพย์ 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานปล้นทรัพย์ 300,000 บาทขึ้นไป
ฐานฉ้อโกง, ฐานยักยอกทรัพย์, ฐานทำให้เสียทรัพย์ 3ใน 4 ของจำนวนเงินหรือทรัพย์ที่กระทำแต่ขั้นต่ำ20,000 บาทขึ้นไป
ฐานรับของโจร 80,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. การพนัน  
   ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ก. 10,000 บาทขึ้นไป
   ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ข. 5,000 - 10,000 บาทขึ้นไป
   เจ้ามือ 30,000 บาทขึ้นไป
   เจ้าบ้าน 20,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อาวุธปืน  
  มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 30,000 บาทขึ้นไป
  มีอาวุธปืน มีทะเบียน (พกพา) 30,000 บาทขึ้นไป
  มีอาวุธของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต (ผิดมือ) 30,000 - 50,000 บาทขึ้นไป
  มีเครื่องกระสุนปืน 20,000 - 50,000 บาทขึ้นไป
  มีอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด( นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้) 100,000 บาทขึ้นไป
  มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยาเสพติด  
เสพกัญชา 5,000 บาทขึ้นไป
ครอบครองกัญชา (ไม่เกิน 20 กรัม) 30,000 บาทขึ้นไป ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 100,000 บาทขึ้นไป
ครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน (ไม่เกิน 1 กรัม) 100,000 บาทขึ้นไป ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 250,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชา 80,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ไม่เกิน 1 กรัม 100,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 1 - 5 กรัม 300,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายฝิ่น 100,000 - 300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
  - เสพ 30,000 - 50,000 บาทขึ้นไป
  - ครอบครอง 50,000 - 100,000 บาทขึ้นไป
  - จำหน่าย 200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป้องกันการใช้สารระเหยสูบดมสารระเหย กาว 5,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ  
ขับรถประมาท ชนแล้วหนี 20,000 บาทขึ้นไป
มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนี 30,000 บาทขึ้นไป
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลบหนี 50,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตาย รถธรรมดา 150,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตายรถสาธารณะ 180,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตายรถสาธารณะหลบหนี 200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ  
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ม. 24,25,26) 100,000 บาทขึ้นไป
ถ้าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า 200,000 บาทขึ้นไป
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ม. 27) 40,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อื่น ๆ  
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยา 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยาสูบ 50,000 บาทขึ้นไป
จัดหางานเพื่อทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 50,000 บาทขึ้นไป
จัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 200,000 บาทขึ้นไป
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต  20,000 บาทขึ้นไป
มีวัสดุเทปโทรทัศน์ไม่ผ่านการพิจารณา 10,000 บาทขึ้นไป
เตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณีในที่สาธารณะ 5,000 บาทขึ้นไป
ค้าประเวณีในสถานค่าประเวณี  5,000 บาทขึ้นไป
เป็นธุระจัดหาหญิงเพื่อการค้าประเวณี 20,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ศุลกากร 200,000 - 300,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วย
พ.ร.บ. ชั่ง ตวง วัด 20,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. โรงงาน 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 80,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว 40,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อาคาร 80,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า 100,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าไม้ โรงงานแปรรูป 200,000 บาทขึ้นไปสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com