ReadyPlanet.com
dot dot
http://www.muanglampangpolice.com/images/sub_1499322216/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
bulletรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bulletนามเรียกขานพร้อมเบอร์โทรศัพท์2562
โครงการสร้างฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติฯ article

 

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
 
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา : สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ประจำปี ๒๕๕๔
                              
. หลักการและเหตุผล
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จในท้องถิ่นชนบท ทั่วประเทศไทย ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ที่นำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดิน และได้ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และพสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอด ทรงอุทิศพระองค์ในการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล และทุรกันดารมาเป็นเวลานาน และทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภาคอีสาน ทรงวิตกว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ จะต้องกลายเป็นทะเลทรายอย่างแน่นอน พระองค์ทรงวินิจฉัยหาสาเหตุและทรงทราบว่า สาเหตุหนึ่งของการตัดไม้ทำลายป่าก็คือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความยากจน และด้วยปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชน พระองค์จึงมีพระราชดำริตั้งโครงการเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นต้นน้ำ ลำธาร เพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ป้องกันการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำ “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ” ขึ้น
 
. วัตถุประสงค์
๓.๑. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธาร ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของราษฎรในท้องถิ่น โดยให้ราษฎรเข้าไปร่วมปลูกต้นไม้โตเร็วชนิดต่าง ๆ
๓.๒. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เดิมไว้ และเสริมในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมความผันแปรของอากาศ
๓.๓. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น
๓.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวให้พออยู่พอกินในระดับบุคคลและครอบครัวแบบพื้นฐาน
๓.๕ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
๓.๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
๓.๗ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
๓.๘ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
 ๔. เป้าหมาย
                    ๔.๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยต้นมื่น พื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๐ ฝาย
                    ๔.๒ พื้นที่วนอุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ฝาย
 .. 
. วิธีดำเนินการ
                    ๕.๑ ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
                    ๕.๒ คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
                    ๕.๓ ลงมือปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งภาคข้าราชการและประชาชน
                    ๕.๔ ประเมิน และวิเคราะห์โครงการฯ กับการปฏิบัติ
 
ตารางวิธีดำเนินการ

ลำดับ
หัวข้อ
ดำเนินการ
หมายเหตุ
พ.ย.๕๓
ธ.ค.๕๓
ม.ค.๕๔
ก.พ.๕๔
มี.ค.๕๔
เม.ย.๕๔
๑.
ประชุม เลือกพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
๒.
วช.ม่อนพระยาแช่
 
 
 
 
 
 
 
๓.
ป่าห้วยต้นมื่น
 
 
 
 
 
 
 
๔.
ประเมินผล
 
 
 
 
 
 
 

 
. ระยะเวลาดำเนินงาน
                    ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี ๒๕๕๓ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
 
. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๗.๑ ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
                    ๗.๒ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า และตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                   ๗.๓ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชน
              
.  งบประมาณ
                    ๘.๑ ใช้งบประมาณปกติจากหน่วย
                   ๘.๒ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
.   หน่วยที่รับผิดชอบ
                    งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
 
๑๐. การประเมินโครงการ
          สามารถสร้างป่าอนุรักษ์ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น และทำให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนป่าในพื้นที่ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยทางชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อควบคุมดูแล ในพื้นที่กันเอง
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑๑.๑ ประชาชนลดรายจ่ายในครอบครัวให้พออยู่พอกินในระดับบุคคลและครอบครัวแบบพื้นฐาน จากอาหารในธรรมชาติ
..
 
          ๑๑.๒ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในหน่วยกับประชาชนในชุมชน
          ๑๑.๓ นำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชุมชน
                               
                                        
                                                          ผู้เสนอโครงการ
                                                        
                                              ร้อยตำรวจโท                                              
                                                                  ( โสกิจ  วรวงศ์ )
                                            รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
 
                                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ
 
                                                พันตำรวจโท   
                                                                  ( นรินทร์   ศรนรินทร์ )  
                                                สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
                                                 
                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ
 
                                                พันตำรวจโท    
                                                                   ( ภิศุช   สถาพสภูมิ )  
                                              รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
 
                                        ผู้อนุมัติโครงการ
 
                                                พันตำรวจเอก       
                                                           ( พิทักษ์   นาสมวาส )
                                                        ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโครงการต่างๆของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

โครงการตำรวจรับใช้ชุมชน article
โครงการครูข้างถนน article
โครงการจิตอาสาพาตำรวจเข้าวัด article
โครงการชวนน้องทำความดี article
โครงการปลูกต้นฉัตรบารมีถวายเม่ของแผ่นดิน article
โครงการโรงพักเคลื่อนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com