ReadyPlanet.com
dot dot
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
นามเรียกขานพร้อมเบอร์โทรศัพท์2563
ามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์  สัญญาบัตร
1 พ.ต.อ.ศราวุธ  วะเท ผกก. 081-7164380
2 พ.ต.ท.ชัชชัย  บรรหารนุกูลกิจ รอง ผกก.ป 089-8175999
3 พ.ต.ท.สืบสกุล  ขุนเพิ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) 091-1318889
4 พ.ต.ท.ธนกร  ธรรมลังกา รอง ผกก.จร 084-1582255
5 พ.ต.ท.ประสิทธิ์  หล้าสมศรี รอง ผกก.สส. 081-6034343
6 พ.ต.ท.อิศราวุธ   เต็มสวัสดิ์ สวป. 095-3959545
7 พ.ต.ต.วิญญู   ธรรมยศ สว.จร. 061-9358888
8 พ.ต.ต.ธานี  ตันจันทร์กูล สว.สส. 085-6169829
9 พ.ต.ต.ชโลชา  วะเท สว.ธร. 083-5777460
11 พ.ต.ท.นวพล   พงษ์ไพโรจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) 089-7582858
13 พ.ต.ท.ประภากร  ทะชมภู สว.(สอบสวน) 097-9921200
14 พ.ต.ท.กมล   คิดอ่าน สว.(สอบสวน) 086-1862702
15 พ.ต.ท.วิเชียร  ใจสันกลาง สว.(สอบสวน) 082-8964190
16 พ.ต.ต.หญิง นิติพร  ตั้งตัว สว.(สอบสวน) 091-7766405
17 ร.ต.อ.ณรงค์  อินตา รอง สว.(สอบสวน) 087-1865441
18   รอง สว.(สอบสวน)  
19 ร.ต.อ.สายัน  มณีแก้ว รอง สว.(สอบสวน) 084-5315881
20 ร.ต.อ.จักรตุลย์  ทองกิ่ง รอง สว.(สอบสวน) 085-6539339
21 ร.ต.อ.สุระเชษฐ์  สุริมา รอง สว.(สอบสวน) 089-9561619
22 ร.ต.อ.ศิริเวช  ใจแสนวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) 093-2545039
23 ร.ต.อ.ภาสวร  บุญเตี่ยม รอง สว.(สอบสวน) 065-0080222
24 ร.ต.อ.ธนพูน  เครือยะ รอง สว.(สอบสวน) 082-0354443
25   รอง สว.(สอบสวน)  
26 ร.ต.อ.หญิง นิติยา  ขัดแก้ว รอง สว.(สอบสวน) 087-5549756
27 ร.ต.ท.อัจฉริยะ  ยศหนัก รอง สว.(สอบสวน) 098-7492967
29 ร.ต.ท.(ญ)นันทวัน  ไพทูรย์ รอง สว.(สอบสวน) 086-4277401
30 ร.ต.ท.(ญ)จันทิมา คุณโรจน์อังกูร รอง สว.(สอบสวน) 081-8802344
30 ร.ต.อ.วิโรจน์  โกสินทร์ รอง สวป. 089-7006252
31 ร.ต.อ.โอภาส  จุลพันธ์ รอง สวป. 081-5314844
32   รอง สวป.  
33 ร.ต.อ.ทรัพย์  ปองดอง รอง สวป. 084-8903753
34 ร.ต.อ.เทพพิทักษ์  เกตุทอง รอง สวป. 080-8828470
35 ร.ต.อ.ศรศักดิ์  ใจโพธิ์ รอง สวป. 084-6085043
36 ร.ต.อ.จาตุรงค์  นามคำ รอง สวป. 081-5531101
37   รอง สวป.  
38 ร.ต.อ.อำนาจ  สายเครือปัน รอง สวป. 086-1178415
39 ร.ต.ต.ทนงศักดิ์  ไชยรุ่งเรือง รอง สวป. 091-8563029
41 ร.ต.อ.อเนก  ชุมภูหมุด รอง สว.จร. 089-2658599
42 ร.ต.อ.เกษม  ธรรมใจกุล รอง สว.จร. 081-9510237
43 ร.ต.อ.โสพล  คนการ รอง สว.จร. 087-1782546
44 ร.ต.อ.ชัยทัต  ราชลำ รอง สว.จร. 089-9691502
45 ร.ต.อ.สมยุทธ  ปิงแก้ว รอง สว.สส. 085-7237333
46 ร.ต.อ.ทองทิพย์  พรมเดช รอง สวป. 087-1728728
47 ร.ต.อ.กมล  หมายมั่น รอง สว.สส. 080-6760658
48      
49 ร.ต.อ.คุณาธิป  ยอดแก้ว รอง สว.ธร. 063-5539155
50 ร.ต.อ.หญิง พรรณิกา  สุจริต รอง สว.กง. 063-5944651
51 ร.ต.อ.ชัชพิมุข  สูตรเลข รอง สวป. 084-5423372
นามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์ งานป้องกันปราบปราม
ลำดับ  ยศ      ชื่อ    สกุล นามเรียกขาน มือถือ
1   012  
2 ร.ต.ต.ประพันธ์  คำอ้ายกาวิน 017 093-9319695
3 ด.ต.วัชรพล  โนตาปิง 018 081-7163135
4 ด.ต.เกษม   ธิต๊ะ 115 081-0323057
5 ร.ต.ต.สมบัติ     รอดทุกข์ 116 089-5617532
6 ร.ต.ท.ประสาน  มณีอินทร์ 117 081-5309988
7 ด.ต.ภราดร  นครสุวรรณ์ 118 098-6644339
8 ด.ต.นงค์คาร   ใจยาบุตร 120 093-1370325
9 ด.ต.น๊อต   ชาญชัยวีระพันธ์ 122 084-8103441
10 ด.ต.วิจัย   อินทราเครือ 123 081-3868164
11 ด.ต.สมบูรณ์  สมกองแก้ว 124 089-5566810
12 ด.ต.ถวิล  สมณะ 125 089-7570057
13 ร.ต.ต.เรวัต   วงศ์ราษฎร์ 126 085-6170821
14 ด.ต.วิชาญ   ฝั้นชมภู 127 082-0369033
15 ด.ต.คเชนทร์ เครือจินจ๋อย 128 084-0486813
16 ร.ต.ท.โสภณ  เจริญถาวร 131 081-9602613
17 ด.ต.กิตติ  วงค์ฝั้น 132 081-0289202
18 ด.ต.วิสูตร    จักรเครือ 133 085-7202074
19 ด.ต.ชัยชาญ  เมืองแมะ 134 089-5603558
20 ร.ต.ต.ทองนาค   มีข้าว 136 082-1859047
21 ร.ต.ต.บุญญฤทธิ์   คำคง 137 093-1367113
22   140  
23 ร.ต.ต.บรรพจน์   วรรณโวหาร 141 086-9207926
24 ด.ต.สง่า     กุญชร 142 080-0853325
25   143  
26 ด.ต.ราเชนทร์   ขัดธิพงษ์ 147 085-8706421
27 ร.ต.ต.ระบิล     มูลใจทราย 150 084-7411733
28 ด.ต.บัณฑิต  ขำพูล 151 093-5288144
29 ด.ต.มงคล     สักลอ 153 093-2190256
30   155  
31 ด.ต.ธนกฤต     มะโนสม 156 081-7837362
32 ด.ต.ธนกฤต  เชียงทอง 157 085-0360928,085-1321233
33 ร.ต.ต.ภควัฒน์   มีข้าว 160 089-8501476
34   162  
35 ด.ต..อดุลย์   สุดใจ 163 089-8540406
36 ร.ต.ต.ทวีศักดิ์   พงษ์พุฒิ 165 086-1893434
37 ร.ต.ต.เกษม  เนตรรัศมี 166 089-7592489
38 ด.ต.วุฒิชัย  คำปงศักดิ์ 167 084-3448245
39 ด.ต.ปรีชา  ช่วยไว้ 168 093-1911650
40 ร.ต.อ.ไพศาล  ชัยพุฒิ 171 093-1364822
41   172  
42 ด.ต.วีระพันธ์  วงศ์น้ำโจ้ 174 081-8814485
43 ร.ต.ต.สมบูรณ์  ณ ลำปาง 176 064-8961867
44   177  
45 ร.ต.ท.ไตรทิพย์  ใจจา 180 085-6183757
46 ร.ต.อ.ทศพร  ชำนาญอาสา 182 089-9997963
47 ร.ต.ต.พุฒิพงศ์  ผ่านสำแดง 184 082-1805055
48 ด.ต.ธานินทร์   จะวะนะ 211 085-6248980
49 ส.ต.ต.สรรเสริญ  ใจน้ำ 212 095-6867310
50 ด.ต.จักรพงษ์  รุ่งรังษี 213 081-2888826
51 ร.ต.ต.วชิระ  ฝั้นมณีวรรณ์ 215 080-3054850
52 ร.ต.ต.ทาน   บุญยวง 220 086-1918800
53 ด.ต.พิเชษฐ์  ฟูเต็มวงค์ 226 093-0325238
54 ส.ต.ท.สุทธิเกียรติ  ผดุงกิจ 230 095-6853979
55 ส.ต.ต.บารมี  ใสแจ่ม 231 082-7649888
56 ร.ต.อ.ชนม์ธนัช  ชะเอม 233 085-7082738
57 ส.ต.ต.ธนพนธ์  การขยัน 234 092-6565743
58 ร.ต.ท.อนุทัย     ทองทิพย์ 240 081-1116201
59 ด.ต.วรวัฒน์   วงศ์คำ 242 084-3664643
60 ด.ต.กิติศักดิ์  สายอุดต๊ะ 245 098-7469245
61 ร.ต.ท.สมชาย   สุริวงค์ใย 247 089-9502393
62 ด.ต.ธงชัย   กันธิยะ 248 089-2624789
63 ร.ต.ต.พิศิษฐ์   พึ่งคำ 251 081-9988088
64 ด.ต.อุทัย  มิ่งเชื้อ 252 089-9531024
65 ร.ต.อ.สายัณห์   หาญแก้ว 253 089-5601529
66 ด.ต.สุวิทย์  ทารักษ์ 255 090-3184876
67 ส.ต.ท.ปรัชญา  ต๊ะสุ 256 087-3266519
68 ด.ต.รถ   ม้าเพ็ญ 257 082-3838257,084-6386799
69 ร.ต.อ.เอกชัย   ศิริบุญธรรม 260 089-9550999
70 ด.ต.วสุภัทร  ยศทองงาม 263 085-7241317
71 ด.ต.สมคิด    เกิดผล 264 083-0095355,097-9239577
72 ด.ต.วชิระ  เขียวสนุก 266 089-7010375
73 ส.ต.ท.ระวี  วะตา 268 081-1900931
74 ด.ต.ชาคริต  พิมสาร 274 085-0417040
75 ด.ต.ทวีศักดิ์  กระเสาร์ 276 084-6111886
76 ด.ต.สมชาย   ล่ำต่ำ 277 084-1747345
77 ส.ต.ท.นิวัตชัย  ตาสุข 280 081-1650811
78 ส.ต.ท.วีรชัย  สูงดี 283 091-0761531
79 ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ  ทับแผลง 284 097-9219089
80 ส.ต.ท.กฤติน  รัตนา 285 084-1729178
81 ส.ต.ท.เกียรติชัย  ภู่เจริญ 286 086-8625858
82 ส.ต.ท.ชาญณรงค์  อินปั๋น 287 091-0855462
83 ส.ต.ท.ชาญชัย  วงศ์ภาวิเศษ 288 093-1478438
นามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์ งานสอบสวน
ลำดับ ยศ    ชื่อ   สกุล นามเรียกขาน มือถือ
3 ด.ต.พลกฤต  พิมสอน 315 084-8085501
4 ด.ต.(ญ)พรเพ็ญ  อำนาจผูก 316 081-7645148
5 ด.ต.สัญญา  สุยะใจ 318 089-8570802
6 ร.ต.อ.(ญ)ชูศรี    เครือสาร 320 089-4897736
7 ร.ต.ต.สมบูรณ์   พรมยะดวง 323 081-0207439
8 ร.ต.ท.สุทัศน์  ธรรมลังกา 324 084-2807006
9 ด.ต.ประชัน  มีชั้น 325 081-7654790
10 ด.ต.บรรเจิด   สุยะสืบ 326 081-3872779
11 ด.ต.นิรันดร์   เวชสุภา 328 089-2615344
12 ร.ต.ต.นิธิศ  แพนชัยภูมิ 330 089-6335565
13 ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์   มูลประเสริฐ 331 086-9187713
14 ด.ต.โกศัลย์  เหมือนทัพ 332 089-8284646
15 ร.ต.อ.จรัล   หรดี 333 083-4814607
16 ด.ต.ประยุธ   สายคำมา 335 061-3489480
นามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์ งานจราจร
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล  นามเรียกขาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ร.ต.ท.สุพจน์  มาโน 618 091-8581318
2   620  
3 ด.ต.หญิง บุษกร  ปันคะปวง 622 084-7396254
4 ร.ต.อ.ชัยเดช  พนมศิลป์ 624 062-0310626
5 ด.ต.อดุลย์  สายวงค์ปัญญา 626 081-5682871
6 ร.ต.ต.วินัย  ทนันไชยชมภู 628 086-7306486
7 ด.ต.สุดาวุธ  มะหลีแก้ว 630 086-1155939
8 ร.ต.อ.ถวิล  พุฒใจกา 631 089-6536310
9 ด.ต.ธีระพงษ์  ตรีราช 632 081-9506136
10 ด.ต.อัมรินทร์  สิงห์ทอง 634 094-6078409
11   635  
12   641  
13 ร.ต.ต.เกษม  มาฟู 642 089-5528676
14 ด.ต.อนุชา  สุยะปัน 643 084-1765569
15 ร.ต.ต.นฤเดช  ลังกาเปี้ย 645 088-8036392
16 ร.ต.ท.ปัญญา  พลอยไธสง 647 089-9522441
17   648  
18 ร.ต.ท.วิชญ์พล  คาวันดี 650 086-9226454
19   651  
20 ร.ต.อ.ชาตรี  ศิริผ่อง 652 086-1144555
21 ร.ต.ท.มนตรี  จันต๊ะมา 653 086-9164745
22 ด.ต.ศิริศักดิ์  วรรณารักษ์ 654 093-1358675
23 ร.ต.ท.สมศักดิ์  แหลมคม 655 093-1837551
24 ร.ต.ต.พิพัฒน์  กิติยา 656 081-6729252
25   657  
26 ร.ต.ต.บรรเทา  เซมา 658 093-5199651
27 ด.ต.พลวัฒ  วงศ์จันทร์ 661 087-1813993
28 ด.ต.วรินทร  เหมืองทอง 663 081-7967848
29 ร.ต.ต.หญิง นันทริกา  วิรุฬห์รัตน์ 664 081-3668345
30 ร.ต.ต.รุ่งศักดิ์  สิริเยาวลักษณ์ 665 089-7584546
31 ร.ต.ต.ศิวณัฐ  พงศ์พุฒิ 667 093-2306067
32 ด.ต.กิตติศักดิ์  ขัดป้อ 668 093-1535887
33 ด.ต.ธนยศ  ชัยรัตน์ 670 088-4357424
34 ด.ต.สุทิน  ชัยโภคานนท์ 671 081-6460481
35 ร.ต.อ.อำนวย  ปัญญาเร็ว 672 083-4727522
36 ส.ต.อ.พิพัฒน์พงษ์  เครือนวล 675 080-6739167
37 ด.ต.จตุทร  เป็นมูลยิ่ง 678 098-2874151
38 ด.ต.สมทรัพย์  ปันทอง 680 089-1925429
39 ด.ต.ธนาธิป  กล้าคม 681 082-1905559
40 ร.ต.ต.หญิงอำพัน  ชัยพูล 682 083-3253003
41 ด.ต.รัตนิกร  ปรากุล 683 089-9998370
42 ส.ต.อ.กฤตนัย  เสียงดัง 685 094-7212282
นามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์ งานสืบสวน
ลำดับ ยศ    ชื่อ   สกุล นามเรียกขาน มือถือ
1 ด.ต.สุจิตร  จันทร์ใส 701 088-2683335
2 ด.ต.วิชิต  โพธิ์กระสังข์ 702 081-3829669
3 ด.ต.ทรงวุฒิ  ติ๊บศรีบุตร 703 081-3860526
4 ด.ต.วีระพงษ์  วุฒิชา 704 084-4891551
5 ด.ต.กีรติ   เจริญกาศ 705 085-6149477
6 ด.ต.พีรพัฒน์ชัย  กาวันนา 706 094-7400845
7 ส.ต.ท.สิทธิชัย    โพธิ์น้อย 707 097-2352246
8 ส.ต.ต.ณัฐพงศ์  อยู่คง 710 091-7123187
9 ส.ต.ท.ธีรภัทร์  ลือชัย 711 092-4365602
10 ส.ต.ต.บารมี  ใสแจ่ม 712 082-7649888
นามเรียกขาน เบอร์โทรศัพท์ งานธุรการ
ลำดับ ยศ    ชื่อ   สกุล นามเรียกขาน มือถือ
1 ร.ต.ต.(ญ)รุจิรา  อุจินา 812 081-7652918
2 ร.ต.ต.(ญ)อรพิณ  เครือตา 813 086-6718098
3 ด.ต.(ญ)นงเยาว์  ทิพย์วังเมฆ 814 083-3248562
4 ด.ต.(ญ)อัญชัญ  ผันผาย 815 086-6594813
5 ด.ต.วชิระ  เขียวสนุก 816 089-7010375
6 ด.ต.หญิงอำไพ  สมทรัพย์ 817 089-8508219
7 ร.ต.ต.นิพนธ์  สร้อยสน 818 089-7584911
8   820  
9 ส.ต.ต.ชนวัชร   จันทร์คำภู 821 096-6982011
10 ส.ต.ต.กันต์ศักดิ์   วิสัย 822 084-8076050
11 ด.ต.บุญช่วย   ถือบุญ 823 084-6875111
12 ด.ต.นบพร  ตุ้ยสืบ 824 089-8543343
13   825  
14 ร.ต.ต.(ญ)แพรวนพันธ์ สืบธรรมกูร 826 087-7861094
15 ด.ต.หญิง เพชรรุ่ง  บุญพรม 827 094-6364212


สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com